Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

ECOFIN uzgodnił projekt ws. wymiany informacji podatkowych

16 marca 2016 r.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) uzgodniła projekt dyrektywy ws. obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wpisuje się on w prowadzone w Polsce prace dot. zwalczania nadużyć finansowych. W posiedzeniu Rady 8 marca 2016 r. w Brukseli uczestniczył wiceminister finansów Leszek Skiba.

Projekt dyrektywy poszerza zakres informacji podatkowych, które są wymieniane między organami skarbowymi, o raporty przygotowane na zasadzie country-by-country (CBCR). Ma on służyć przyjęciu w prawie UE rozwiązań dotyczących erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (Base Erosion and Profits Shifting, BEPS), które obowiązują w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z projektem automatyczna wymiana informacji obejmie zestaw podstawowych danych dostępnych państwu członkowskiemu, w którym międzynarodowa grupa spółek ma siedzibę albo podlega opodatkowaniu. Planowane rozwiązania wpisują się także w prace prowadzone w Polsce, które służą zwalczaniu nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania.

Wzmocnienie kodeksu dot. unikania szkodliwych środków podatkowych
Rada debatowała też o przyszłości kodeksu postępowania ws. opodatkowania działalności gospodarczej, przyjętego w 1997 r. Na jego podstawie państwa członkowskie zobowiązały się do powstrzymania się od wprowadzania nowych szkodliwych środków podatkowych (standstill) oraz wycofania lub poprawienia przepisów bądź praktyk uznanych za szkodliwe zgodnie z zasadami kodeksu (rollback). Postanowienia Rady dotyczą wzmocnienia kodeksu postępowania, co ma służyć eliminacji tych środków, które mogą prowadzić do szkodliwej konkurencji podatkowej.  

Pozostałe postanowienia
Ministrowie przyjęli także konkluzje w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego oceny REFIT (ocena w ramach programu KE dot. sprawności i wydajności regulacyjnej) dyrektywy 2011/64/UE oraz struktury i stawek akcyzy stosowanej do wyrobów tytoniowych. Zgodnie z zapisami ww. dyrektywy Komisja co 4 lata składa sprawozdania z funkcjonowania unijnych przepisów, dotyczących podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.

Ponadto Rada przyjęła konkluzje w sprawie stabilności fiskalnej, które odnoszą się do przedstawionego przez KE raportu w tym zakresie. KE przedstawia tego rodzaju sprawozdania raz na 3 lata. Analizuje w nich stabilność finansów publicznych państw członkowskich UE oraz prezentuje ryzyka i wyzwania związane m.in. z wysokim poziomem zadłużenia publicznego oraz starzeniem się społeczeństw.

Ministrowie przeprowadzili również dyskusję w ramach semestru europejskiego 2016 (czyli procedury, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE) w oparciu o przedstawione przez KE 26 lutego br. sprawozdania krajowe. Komisja przestawia w nich analizę państw członkowskich w zakresie ich sytuacji gospodarczej, realizowanych reform oraz ocenia postęp w realizacji rekomendacji (Country Specific Recommendations, CSR) wydanych w poprzedniej edycji semestru.

Uczestnicy spotkania ECOFIN zapoznali się też ze stanem prac w zakresie unii bankowej oraz informacją z przebiegu spotkania G20 na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych, która odbyła się 26-27 lutego 2016 r.
Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Finansów.