Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przychód ze zbycia nieruchomości

16 marca 2016 r.W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego o kwalifikacji podatkowej przychodu ze zbycia nieruchomości powinny decydować okoliczności indywidualnej sprawy. Ani fakt podziału działek gruntu na mniejsze, korzystania z usług agencji nieruchomości ani zysku z transakcji nie należy traktować jako przesłanek automatycznie kwalifikujących przychód do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.Sprawa dotyczyła małżonków, którzy kupili kilka działek, a następnie podzielili je na kilkanaście mniejszych. Zdaniem organów podatkowych z uwagi na sprzedaż działek w sposób zorganizowanych, ciągły i częstotliwy należało uznać, iż podatnicy prowadzili działalność gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikom stwierdzając, iż transakcje dotyczyły zarządu majątkiem własnym.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 1423/14