Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Badanie cen transferowych – planowane kontrole MF

7 marca 2016 r.

5 lutego 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny komunikat, w którym informuje podatników, że w 2016 r. będzie badać ceny transferowe w podmiotach powiązanych. Celem Ministerstwa Finansów jest nakłonienie podatników stosujących nierynkowe ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi do dobrowolnej korekty deklaracji podatkowych. Ministerstwo Finansów przewiduje, że począwszy od drugiego kwartału 2016 r. rozpocznie kontrole skoncentrowane na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów. Dla tych grup podatników interesująca może być podana w komunikacie informacja o doświadczeniach wynikłych z praktyki fiskusa. Na podstawie tej części komunikatu podatnicy mogą zidentyfikować obszary, w których w razie kontroli podatkowej może pojawić się u nich ryzyko sporu z organami podatkowymi. Przedstawiamy odpowiedni fragment tego komunikatu.

W wyniku zakończonych postępowań w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej Kontrola Skarbowa zidentyfikowała szereg technik ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitałowych skutkujących niewykazywaniem dochodów albo wykazywaniem dochodów niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały. Ujawnione nieprawidłowości, potwierdzone w toku kontroli instancyjnej i sądowej oraz w postaci korekt deklaracji podatkowych, dotyczyły m.in.:

  • transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o. w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł;
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł;
  • nierynkowej wysokości opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł;
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł;
  • udzielania pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów z 5 lutego 2016 r.: „Ceny transferowe – dotychczasowe działania i zamiary MF” – opublikowany na www.mf.gov.pl