Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Od ugody sądowej może być PIT

7 marca 2016 r.Nie każde odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej podlega zwolnieniu z PIT, orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a także odszkodowania wynikające z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, z wyjątkami określonymi w tym przepisie. Dodatkowo, przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy zwalnia z podatku inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub w tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.Sprawa dotyczyła byłego pracownika, któremu pracodawca wypłacił na podstawie ugody sądowej odszkodowanie w wysokości 12-krotnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponieważ były pracodawca pobrał od tego odszkodowania zaliczkę na podatek dochodowy, pracownik zwrócił się do urzędu skarbowego z żądaniem zwrotu niesłusznie jego zdaniem zapłaconej zaliczki. Organ podatkowy odpowiedział, że zgodnie z przepisami pracownikowi przysługiwało tylko jednomiesięczne wypowiedzenie, a zatem tylko odszkodowanie za ten okres zwolnione będzie z podatku dochodowego. Stanowisko to potwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.