Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

TSUE wypowie się o definicji pierwszego zasiedlenia

29 lutego 2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, czy definicja pierwszego zasiedlenia z polskiej ustawy o podatku od towarów i usług jest zgodna z przepisami unijnymi.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z podatku tego zwolniona jest dostawa budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy dostawa ta jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata. Pierwsze zasiedlenie zostało zdefiniowane przez polskiego ustawodawcę jako oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Oznacza to, iż podatnik, który wybudował budynek na własnym gruncie (odliczając VAT) i wykorzystywał go w działalności gospodarczej, lecz nigdy nie wynajmował ani nie wydzierżawiał, przy jego sprzedaży nawet po wielu latach nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku.