Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nieściągalność wierzytelności a koszty windykacji

22 lutego 2016 r.

Wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana, w stosunku do których termin przedawnienia jeszcze nie upłynął, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile wierzytelności te zostały uprzednio zarachowane jako przychód należny. Jednym ze sposobów udokumentowania nieściągalności jest sporządzenie przez podatnika protokołu stwierdzającego, iż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Jak jednak zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przy kalkulacji kosztów windykacji nie można jednak uwzględniać cen rynkowych, stosowanych przez kancelarie prawne, lecz wysokość kosztów procesowych i egzekucyjnych wynikających z obowiązujących przepisów (kodeksu postępowania cywilnego czy przepisów wykonawczych). Sposób kalkulacji powinien być taki sam dla wszystkich podatników, a odniesienie się do zasad wynikających chociażby z kodeksu postępowania cywilnego pozwala uniknąć dowolności w tym zakresie.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. I SA/Wr 1718/15