Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana właściwości w zakresie VAT

22 stycznia 2016 r.Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy określające właściwość organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Dotychczas właściwym miejscowo dla podatnika był organem podatkowym był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Według zmienionych regulacji właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w przypadku osób fizycznych według miejsca zamieszkania, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – według siedziby. Zmiana właściwości w tym przypadku nastąpiła z urzędu i nie wymagała aktualizowania VAT-R. Co ważne – zmiana ta dotyczy już deklaracji VAT i informacji podsumowujących za grudzień oraz za IV kwartał 2015 r., a także korekt tych dokumentów.