Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

11 stycznia 2016 r.Zgodnie z projektem zmian w ordynacji podatkowej za unikanie opodatkowania uznawane będzie każde sztuczne działalnie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, która byłaby sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Czynności, które nie miały żadnego innego celu ani ekonomicznego sensu poza zmniejszeniem obciążeń podatkowych, uznawane będą dla celów podatkowych za niebyły. Organy podatkowe przy badaniu takich czynności analizować będą m.in. udział podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego czy występowanie elementów wzajemnie się znoszących czy kompensujących. Klauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli korzyść podatkowa (lub suma korzyści podatkowych) przekroczy w okresie rozliczeniowym 100.000 zł, i dotyczyć będzie podatków dochodowych, PCC oraz podatków lokalnych. Nie będzie miała ona zastosowania do podmiotów, które uzyskały tzw. opinię zabezpieczającą. Planowana wysokość opłaty za wydanie takiej opinii to 20.000 zł.