Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Część organizacji pozarządowych zwolniona z ksiąg rachunkowych

11 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. niektóre z jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (organizacje non profit) zwolnione będą z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych pomimo tego, że są osobami prawnymi. Zmiana ta dotyczy jednostek, z wyłączeniem spółek kapitałowych, które:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z:
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.
Jednostki spełniające warunki do ww. zwolnienia prowadzić będą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, podobną do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także sporządzać zestawienie przepływów finansowych.