Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Podatnikiem podatku akcyzowego jest spółka cywilna, nie jej wspólnicy

21 grudnia 2015 r.Przez ostatnie lata sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny, wydawały sprzeczne wyroki w odniesieniu do tego, jak należy adresować decyzje w zakresie podatku akcyzowego – czy podatnikiem jest spółka cywilna czy jej wspólnicy. Wątpliwości wywoływała interpretacja przepisu art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podatnikiem jest „osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu”. Część sądów prezentowała stanowisko, że skoro spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, to nie może ona dokonać czynności podlegających opodatkowaniu, a zatem podatnikami są wspólnicy spółki. Inne sądy powoływały się na ordynację podatkową i wyrok Trybunały Konstytucyjnego, zgodnie z którym spółka cywilna ma podmiotowość prawnopodatkową oraz własne zobowiązania podatkowe.Problem był o tyle istotny, że skierowanie decyzji do niewłaściwego podmiotu powodowało jej nieważność.Ostatecznie wątpliwości rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny podejmując uchwałę w składzie 7 sędziów i stwierdzając, iż podatnikiem podatku akcyzowego jest spółka cywilna, nie jej wspólnicy.


Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. I GPS 1/15