Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nadal nie wiadomo, jak liczyć VAT od opłat egzekucyjnych

21 grudnia 2015 r.Krajowa Rada Komornicza nie ma kompetencji do określania w drodze uchwały, w jaki sposób powinien być naliczany podatek VAT od opłat egzekucyjnych – uznał Sąd Najwyższy.W czerwcu br. Minister Finansów wydał interpretację, zgodnie z którą komornicy są podatnikami VAT i powinni odprowadzać VAT od pobieranych przez nich opłat za czynności egzekucyjnych. W interpretacji nie zostało wyjaśnione wprost, czy podatek VAT powinien być doliczany do wynikających z przepisów stawek za czynności komornicze, czy też stawki te należy uznać za kwoty brutto.Krajowa Rada Komornicza podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że ww. interpretacja Ministra Finansów narusza Konstytucję, i rekomendowała komornikom doliczanie 23 % do obowiązujących opłat egzekucyjnych. Minister Sprawiedliwości uchwałę zaskarżył, a Sąd Najwyższy uwzględnił skargę i uchylił uchwałę. Zdaniem Sądu Krajowa Rada Komornicza ma prawo wyrazić opinię w sprawie, nie może jednak sugerować, iż należy doliczać podatek VAT do wynikających z przepisów stawek.


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt III ZS 10/15