Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wydatki związane z podziałem zysku – bez prawa do odliczenia

14 grudnia 2015 r.W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych ze zorganizowaniem zgromadzenia akcjonariuszy.Sprawa dotyczyła wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym dokonywany był podział zysku, tj. takich wydatków jak wynajem sali, koszty aktu notarialnego czy koszty ogłoszeń prasowych. Zdaniem spółki wydatki te wiązały się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, a tym samym przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego.Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazując, że zysk (dywidenda) stanowi dochód akcjonariusza, a nie spółki. Skoro zatem podział zysku nie wpływa na osiąganie przychodów przez spółkę ani nie ma wpływu na cenę towarów i usług, nie można uznać, iż ma związek z działalnością gospodarczą spółki. Stanowisko to podtrzymał zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, który dodatkowo stwierdził, iż wypłata dywidendy nie jest związana z działalnością gospodarczą, tylko jest jej wynikiem. Oznacza to, iż spółka nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z podziałem zysku.


Wyrok NSA z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1193/14.