Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zapłata w formie wzajemnych potrąceń nie uprawnia do zwrotu podatku naliczonego w terminie 25 dni

7 grudnia 2015 r.



W wielu przypadkach podatnik reguluje zobowiązania względem dostawców krajowych w drodze potrącenia wzajemnych należności, uwzględniając faktury zapłacone w ten sposób w rejestrze VAT. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym powstanie nadwyżka VAT naliczonego nad należnym podatnik z deklaracją VAT składa wniosek o zwrot VAT w terminie przyspieszonym - 25 dni - zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., zwanej dalej: "u.p.t.u."). Chcąc mieć pewność, że postępuje zgodnie z przepisami podatnik zapytał: czy, gdy zapłata za faktury zakupowe następuje w drodze potrącenia przysługuje mu, na mocy art. 87 ust. 6 u.p.t.u., zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.



Minister Finansów nie podzielił stanowiska podatnika. W związku ze złożoną przez podatnika skargą WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014, sygn. III SA/Wa 2374/13 uchylił wydaną interpretację indywidualną uznając, iż za błędne należało uznać stanowisko Ministra Finansów, że nie może dojść do przyspieszonego zwrotu – w terminie 25 dni - nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, gdy podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności. Skarżący dokonał bowiem kompensaty wierzytelności wzajemnych, czyli wykonał zobowiązanie w dopuszczalny prawem sposób. Tym samym przepis art. 87 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. może mieć zastosowanie, z uwagi na wykonanie zobowiązania. Zobowiązanie - świadczenie pieniężne - wygasło przez kompensację wzajemnych wierzytelności, potrącenie, zgodnie z instytucją prawa cywilnego przewidzianą w art. 498 k.c.



Minister Finansów złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną i uchylił wyrok sądu I instancji.
Wyrok NSA z dnia 30 listopada 2015, sygn. I FSK 1292/14