Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odsetki za nieterminową realizację umowy oraz koszty postępowania sądowego z tym związanego nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

30 listopadaa 2015 r.Sprawa dotyczyła spedytora, który zawarł umowy na dostawę węgla do elektrowni. Spedytor ten zobowiązany był do zapłaty tzw. przewoźnego. Z uwagi na to, iż korzystał z pośrednictwa podwykonawców przekazujących w jego imieniu kwoty przewoźnego i niektóre z podmiotów nie przekazywały terminowo tych płatności, spedytor został obciążony odsetkami, a także kosztami procesu.Naczelny Sąd Administracyjny (podobnie jak wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie) stwierdził, iż spedytor nie wykazał, by koszty te były ściśle związana z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodu. Zdaniem sądu odsetki są dodatkowym wydatkiem związanym ze spłatą długu, a koszty procesu stanowią jedynie przejaw odpowiedzialności spedytora za niekorzystny wynik postępowania sądowego. Oznacza to, iż wydatki te nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów ani tez w celu zabezpieczenia, czy zachowania źródła przychodów.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2015 r., II FSK 2217/13