Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przez nowelizację ustawy o rachunkowości prezentacja należnych wpłat od właścicieli w spółce z o.o. jest niespójna

26 październikaa 2015 r.

W spółkach z o.o. wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów pieniężnych i rzeczowych na pokrycie obejmowanych udziałów. Umowa spółki może ich obligować także do wnoszenia dopłat do kapitału. Należne, lecz niewniesione wpłaty z tych tytułów są jednak inaczej prezentowane w bilansie, mimo że są kwotami należnymi od właścicieli spółki.

Fundamentalnym obowiązkiem każdego wspólnika jest wniesienie wkładów na pokrycie objętych w spółce udziałów. Wykonanie tego obowiązku jest warunkiem powstania spółki z o.o. (art. 163 pkt 2 k.s.h.). W niektórych sytuacjach (tworzenie spółki z o.o. w trybie 24h oraz podwyższanie kapitału podstawowego) może się zdarzyć, że wspólnicy nie wnieśli na dzień bilansowy całej wartości kapitału podstawowego. W takiej sytuacji w sprawozdaniu finansowym pojawia się obowiązek odpowiedniego zaprezentowania tej informacji.


Katarzyna Trzpioła, Gazeta Prawna 2015-10-19