Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Prezes to nie spółka, a prawo prywatne to nie ordynacja

4 październikaa 2015 r.

Zdaniem NSA, aby doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych spółki, wystarczy przedstawić zarzuty członkowi jej zarządu. To błędne podejście

W wyroku z 17 września 2015 r. (sygn. akt II FSK 1744/13) NSA wywiódł swoje stanowisko z art. 205 par. 2 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Należy jednak wskazać, że przedstawienie zarzutów nie jest oświadczeniem składanym spółce i nie jest dokumentem wręczanym, a wyłącznie ogłaszanym podejrzanemu. W takiej sytuacji nie ma podstaw do stosowania art. 205 par. 2 k.s.h. Obejmowanie nim postanowień o przedstawieniu zarzutu członkowi zarządu stanowi – moim zdaniem – niedopuszczalną interpretację rozszerzającą.

Po wyroku TK

Sposób zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia jest obecnie określony w art. 70c ordynacji podatkowej. Przepis ten jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11), z którego wynikało, że podatnik musi zostać poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W przeciwnym razie mógł i miał prawo przyjąć, że zobowiązanie uległo przedawnieniu.


Piotr Bronny, Gazeta Prawna 2015-09-28