Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Usługi komorników sądowych z VAT

4 październikaa 2015 r.

Od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywanych przez komorników sądowych będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania VAT (przestanie obowiązywać dotychczasowe zwolnienie).

Wykonując czynności w ramach postępowania egzekucyjnego komornik świadczy usługi dla obydwu stron tego postępowania, tj. wierzyciela oraz dłużnika. Usługa na rzecz wierzyciela ma postać pomocy w wyegzekwowaniu należnego wierzycielowi świadczenia. Natomiast usługa dla dłużnika sprowadza się do zwolnienia dłużnika od posiadania długu. Od stron postępowania (w zależności od sytuacji – od jednej ze stron bądź od obydwu) komornik pobiera z tytułu wykonywanych czynności wynagrodzenie, zatem świadczona przez niego usługa ma charakter odpłatny w rozumieniu ustawy o VAT.


Gazeta Prawna 2015-09-28