Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odpisy na ZFŚS w szkole przekazujemy na jedno wspólne konto

4 październikaa 2015 r.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5 proc.

Do końca września trzeba przelać środki na fundusz. Tworzy się go dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów. Zasady wyliczania sum są odmienne, ale finalnie trafiają na ten sam rachunek

Od stycznia do sierpnia 2015 r. w szkole było zatrudnionych 10 nauczycieli na cały etat, dwóch na połówki etatu. Od września 2015 roku zostało zatrudnionych jeszcze dwóch nauczycieli na pełny etat. Zatrudnionych jest też czterech pracowników administracji i dwóch pracowników obsługi (wszyscy na pełny etat). Czy mamy tworzyć osobne konta dla ZFŚS nauczycieli i dla pracowników administracji?

Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) mają jednostki sektora finansów publicznych. Należą do nich szkoły i placówki objęte systemem oświaty. Jednak w tych jednostkach oświatowych ZFŚS tworzony jest na zasadach szczególnych, wynikających z ustawy – Karta nauczyciela, a jedynie w sprawach w niej nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS).

Odpisy na ZFŚS dokonywane są w szkole na: nauczycieli, byłych nauczycieli – emerytów i rencistów – oraz pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, pracowników szkoły niebędących nauczycielami – obecnie zatrudnionych oraz byłych pracowników – emerytów i rencistów. Te odpisy stanowią jeden fundusz w szkole. Dlatego przekazujemy je na wspólne konto ZFŚS. Nie należy więc tworzyć osobnych kont.

W księgach

Generalnie ewidencja księgowa ZFŚS powinna być prowadzona na kontach: 851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i 135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia. Opis zasad funkcjonowania tych kont zawarty jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia [jakiego?]. Odpisy na ZFŚS klasyfikuje się do paragrafu 444 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do 31 maja trzeba przekazać co najmniej 75 proc. równowartości odpisu obowiązkowego. Natomiast do 30 września danego roku 25 proc. równowartości pozostałego odpisu obowiązkowego i ewentualne zwiększenia.


Magdalena Sobczak, Gazeta Prawna 2015-09-28