Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zwolnienie z podatku przy dopłatach do przedszkola i żłobka: Przy środkach obrotowych wystąpi limit

4 październikaa 2015 r.

Zwolnienie będzie możliwe, także gdy pracodawca dopłaca do przedszkola czy żłobka z własnych środków. Z tą jednak różnicą, że do wysokości ustawowych kwot

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na finansowanie opieki nad dziećmi pracowników środkami obrotowymi, to od nowego roku również będzie miało zastosowanie zwolnienie. Jednak w takim przypadku, inaczej niż gdy środki pochodzą z ZFŚS, preferencja taka będzie podlegała limitowaniu.

Maksymalna wysokość

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

- objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,

- uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł


Gazeta Prawna 2015-09-28