Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Pracodawca finansuje przedszkole dla dzieci pracowników? To przychód

4 październikaa 2015 r.

Jeżeli pracodawca finansuje lub dofinansowuje pracownikom pobyt ich dzieci w przedszkolu lub żłobku, to wraz z takim dofinansowaniem pracownicy uzyskują przychód podatkowy.

Pracownicy otrzymujący od pracodawcy świadczenie uzyskują z tego tytułu przychód. Nie zawsze podlega on opodatkowaniu.

Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy w związku z istniejącym stosunkiem pracy świadczenie pieniężne lub niepieniężne, uzyskuje wraz z nim przychód podatkowy. Pamiętać bowiem należy, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.


Gazeta Prawna 2015-09-28