Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wysokość zwracanej składki zależy od okresu ubezpieczenia

28 września 2015 r.

Gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed terminem, zakład ubezpieczeń nie może uzależniać wysokości zwracanej składki od innych czynników niż określony w kodeksie cywilnym okres ubezpieczenia – orzekł Sąd Najwyższy.

Zgodnie z art. 813 par. 1 k.c. składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony. Tymczasem PZU w ogólnych warunkach wielu ubezpieczeń (m.in. AC, turystycznego, NNW, a także ubezpieczenia nieruchomości) i w samych umowach z klientami uzależnił wysokość zwracanej składki nie tylko od okresu ochrony, ale także od wysokości wykorzystanej sumy ubezpieczenia.

W tej sytuacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 grudnia 2009 r. decyzję, w której uznał praktykę PZU za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, nakazał zaniechanie jej stosowania i nałożył karę pieniężną w kwocie ponad 9,8 mln zł.

Decyzję tę zaskarżył PZU i w sądzie I instancji uzyskał korzystne orzeczenie – sąd decyzję uchylił. Wyrok zmienił jednak sąd apelacyjny, który przywrócił moc decyzji UOKiK w przedmiocie uznania wspomnianych klauzul za niedozwolone, choć obniżył karę do niewiele ponad 1,6 mln zł.


Michał Culepa, Gazeta Prawna 2015-09-21