Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dodatkowe narzędzie pomoże zwalczać nepotyzm w administracji podatkowej

21 września 2015 r.

Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej zakłada wprowadzenie wzoru informacji składanej przez pracowników izby skarbowej (a więc także pracowników urzędów skarbowych) oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej o zaistnieniu przesłanek określonych w art. 79 ustawy z 21 listopada 2009 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269).

Zgodnie z art. 79 ustawy o służbie cywilnej w urzędzie nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z kolei art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej stanowi, że w przypadku pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej art. 79 ustawy o służbie cywilnej stosuje się również do osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Pracownicy są zobowiązani złożyć kierownikowi jednostki organizacyjnej pisemną informację o zaistnieniu przesłanek określonych w przytoczonych powyżej przepisach.


Joanna Pacyga, Gazeta Prawna 2015-09-14