Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ustawa o administracji podatkowej: Skutki wprowadzenia ustawy

21 września 2015 r.

Przeformatowanie i uporządkowanie pojęć wymusiło jednoczesne zmiany w licznych powiązanych aktach prawnych

Wprowadzenie nowej ustawy o administracji podatkowej spowodowało konieczność znowelizowania innych aktów prawnych. Już obecnie zwraca się uwagę na to, że to nie powinien być koniec zmian w innych ustawach, bo chociażby skorzystanie przez ministra finansów z prawa do „wyjścia” z kompetencjami naczelnika urzędu skarbowego poza obszar jednego województwa wymusi zmiany w procedurach podatkowych.

Wiele zmian w innych ustawach wymusiło przeformatowanie i uporządkowanie pojęć, w szczególności odebranie funkcji organu urzędowi skarbowemu, a przekazanie jej naczelnikowi urzędu skarbowego (tak będzie od 1 stycznia 2016 r. np. w postępowaniach przygotowawczych czy egzekucyjnych wg kodeksu karnego skarbowego). W przypadku kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 ze zm.) prawodawca w sposób generalny, tylko poprzez wyspecyfikowanie przepisów, zastąpi pojęcie „urząd skarbowy” określeniem „naczelnik urzędu skarbowego”.

Bez utraty pracy

Deklarowane duże zmiany, przesunięcia kompetencyjne czy wreszcie scalenia organizacyjne mogą nieść niepokój o stabilność zatrudnienia w organach. Jednak tym razem prawodawca zastosował metodę generalnych przeniesień i sukcesji. Tak jest nie tylko w relacji urząd skarbowy – izba skarbowa czy izba skarbowa – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (o czym było już wcześniej), ale również w przypadku przesunięcia kompetencji z urzędu wojewódzkiego do urzędu skarbowego.

Otóż bowiem pracownicy komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, właściwych do obsługi spraw związanych z należnościami wynikającymi z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, wskazani przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego stają się pracownikami właściwych miejscowo izb skarbowych odpowiednio 1 stycznia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.

Prawodawca przewidział również, że w przypadku gdy nie jest możliwe zatrudnienie przejętego pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej na stanowisku o tej samej nazwie, na którym był zatrudniony w urzędzie wojewódzkim, pracownika tego zatrudnia się na stanowisku należącym do tej samej grupy stanowisk zgodnie z wykazem określonym we właściwych przepisach.

Przejęcie pracownika może wiązać się z koniecznością sporządzenia jego oceny okresowej.


Gazeta Prawna 2015-09-14