Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Propozycje reformy audytu zgodne z unijnym duchem

14 września 2015 r.

Zaprezentowane przez prezesa KIBR stanowisko środowiska biegłych rewidentów w odniesieniu do proponowanych przez MF zmian niekoniecznie muszą podzielać inni zainteresowani.

W artykule z 3 września 2015 r. (DGP nr 171/2015) Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyraził pogląd, że założenia do ustawy o biegłych rewidentach są niezgodne z duchem europejskiej reformy i szkodliwe dla rynku. W opinii MF pogląd ten jest nieuzasadniony. Zaproponowane rozwiązania są zgodne z duchem zmienionej dyrektywy i nowego rozporządzenia, umożliwiających krajom członkowskim, na podstawie licznych opcji w nich zawartych, wprowadzenie bardziej szczegółowych lub restrykcyjnych przepisów krajowych. Zamieszczenie ww. opcji w nowych przepisach unijnych było konieczne w celu pogodzenia różnych stanowisk 28 krajów członkowskich i uzyskania kompromisu pomiędzy nimi. Przyjęta, po kilku latach trudnych negocjacji, reforma rynku badań ustawowych w UE, odbiega znacznie od pierwotnej, bardziej restrykcyjnej propozycji legislacyjnej KE, zwłaszcza w obszarze rotacji firmy audytorskiej i ograniczeń w świadczeniu przez biegłych rewidentów innych usług niż badanie.


Dorota Podedworna-Tarnowska, Gazeta Prawna 2015-09-10