Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Korzyści z konwencji polsko-szwajcarskiej w sprawie pracowników oddelegowanych

14 września 2015 r.

Prowadzenie prac przez okresy przekraczające 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym będzie miało – choć pośredni – wpływ na sposób opodatkowania dochodów pracowników oddelegowanych.

Dostawa i montaż urządzeń w Szwajcarii nie powodują powstania zakładu. Mogą mieć natomiast wpływ na opodatkowanie dochodu pracowników oddelegowanych przez macierzystą firmę z Polski.

Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku zawarte przez Polskę przewidują pewne odstępstwa od postanowień Modelowej Konwencji OECD. Najbardziej znane, tradycyjnie już stosowane przez Polskę modyfikacje dotyczą:

  • opodatkowania należności licencyjnych u źródła,
  • szerokiej definicji należności licencyjnych, obejmującej również płatności użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, technicznego lub naukowego (czyli m.in. płatności z tytułu transgranicznego leasingu środków trwałych),
  • zróżnicowania opodatkowania wypłacanych transgranicznie odsetek, w zależności od tego, czy ich beneficjentem jest bank, czy podmiot nie- będący bankiem.


Brak zakładu

Ciekawą i korzystną dla podatników modyfikację innego rodzaju zawiera polsko-szwajcarska konwencja z 2 września 1991 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Generalnie, zgodnie z art. 5 ust. 3 Modelowej Konwencji OECD i umów na niej opartych, prowadzenie na terenie innego państwa prac budowlanych lub montażowych przez dłużej niż 12 miesięcy powoduje powstanie na terenie tego państwa tzw. zakładu. Tymczasem polsko-szwajcarska konwencja stanowi odstępstwo od tej ogólnej zasady. Zgodnie bowiem z jej art. 5 ust. 4 lit. f prowadzenie przez przedsiębiorstwo jednego z umawiających się państw placówki montażowej w drugim umawiającym się państwie w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń dla tego drugiego państwa nie stanowi zakładu.

W konsekwencji prowadzenie przez polskie przedsiębiorstwo placówki montażowej w Szwajcarii w związku z dokonywaną przez to przedsiębiorstwo dostawą maszyn lub urządzeń nie stanowi zakładu i to bez względu na czas trwania prac montażowych.


Janusz Fiszer, Gazeta Prawna 2015-09-08