Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Uchwała NSA rozstrzygnie o odliczeniu VAT

7 września 2015 r.

Poszerzony skład sądu kasacyjnego odpowie na pytanie, czy samorząd budujący sieci wodociągowe i kanalizacyjne realizuje zadania własne, czy też działa jako podatnik VAT. W pierwszym przypadku występowałby jako organ władzy publicznej i nie mógłby potrącić daniny naliczonej na dokumentujących taką transakcję fakturach.

Sprawa dotyczy gminy, która w latach 2010–2013 wyprzedawała grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Wykonała badania rynku, z których wynikało, że potencjalni nabywcy chętniej kupują nieruchomości uzbrojone. Zdecydowała się więc na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych na wyprzedawanych gruntach. Po zrealizowaniu inwestycji udostępniła infrastrukturę nabywcom działek. Potem zapytała dyrektora izby skarbowej, czy będzie mogła odliczyć VAT od wydatków, które poniosła na całą inwestycję. Sądziła, że nie ma ku temu przeszkód, skoro były one konieczne do uzyskania wyższej ceny. Powołała się na potwierdzający jej stanowisko wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 lipca 2004 r. (sygn. akt C– 65/03).

Innego zdania był dyrektor izby. Przypomniał, że gmina nie jest podatnikiem VAT w zakresie wykonywania zadań własnych, czyli zaspokajania potrzeb mieszkańców. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) chodzi m.in. o zaopatrzenie mieszkańców w wodę, udostępnienie im kanalizacji i usuwanie ścieków.

– Samorząd, budując kanalizację i wodociągi, działał więc we własnym interesie i brak jest wyraźnego związku pomiędzy tymi wydatkami a sprzedażą działek – uznał dyrektor. To oznacza, że nie ma prawa do potrącenia naliczonego VAT.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-09-02