Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wywóz śmieci najemcy powinien być z niższą stawką

31 sierpnia 2015 r.

Odprowadzanie nieczystości jest objęte 8-proc. VAT – orzekł NSA w dwóch wyrokach. Oba dotyczą jednak stanu prawnego z 2011 r., kiedy istniała jeszcze możliwość wyboru świadczeniodawcy.

Przewidywała to wtedy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Od 1 stycznia 2012 r. zmienił się stan prawny. Obecnie przepisy zobowiązują gminy do odbioru odpadów od mieszkańców. Świadczeniodawcy wybierani są w drodze przetargów. To oznacza, że najemcy nie mają możliwości wyboru odbiorcy nieczystości – zwrócił na to uwagę NSA w innym wyroku – z 10 lipca 2015 r. (sygn. akt I FSK 944/15).Wynikało z niego, że w sytuacji, gdy najemca nie ma możliwości wyboru świadczeniodawcy, wywóz śmieci będzie opodatkowany 23-proc. VAT.

Taki warunek wprowadził Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z 16 kwietnia 2015 r. (sygn. akt C-42/14), dotyczącym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wynikają z niego także inne warunki formalne, które należy spełnić, by móc stosować niższą stawkę VAT. Najemcy powinni mieć możliwość wpływu na wysokość zużycia mediów, np. na podstawie zainstalowanych liczników. Umowa między wynajmującym a najemcą powinna przewidywać odrębne rozliczanie na podstawie faktur dokumentujących zużycie.

W praktyce stawka VAT ma znaczenie wyłącznie przy dostawie wody i wywozie nieczystości, bo dostawy prądu, gazu i ciepła są objęte stawką 23 proc.

NSA, rozpatrując wczoraj sprawy podatników z 2011 r., nie miał wątpliwości, że mogą oni refakturować media z właściwymi im stawkami podatku. – Ze stanu faktycznego podanego w interpretacjach wynika, że spełnili oni wszystkie kryteria formalne wskazane przez TSUE – orzekli sędziowie.

Nie wiadomo, jak wczorajszy skład NSA odniósłby się do tego samego problemu, gdyby stan faktyczny rozpatrywanej przez niego sprawy dotyczył 2012 r. lub późniejszego okresu. Sędzia sprawozdawca Bartosz Wojciechowski wypowiedział jednak zdanie, które może być szansą dla podatników. – Nie bardzo wiem, dlaczego wywóz nieczystości mielibyśmy klasyfikować jako element umowy najmu, a nie świadczenie odrębne. Tylko dlatego że ustawodawca zadecydował, że mamy do czynienia z opłatą o charakterze publicznoprawnym? – pytał sędzia. Stwierdził, że także wtedy mamy do czynienia ze świadczeniem usług, tyle że w ramach narzuconych przez podmiot publiczny.


Mariusz Szulc, Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-08-26