Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Faktura VAT RR jest podstawą do ujęcia w księgach zakupu produktów rolnych

17 sierpnia 2015 r.

Spółka z o.o. zajmuje się hurtową sprzedażą owoców i warzyw i dokonuje zakupów u rolników. Czy dokumentem potwierdzającym te wydatki może być faktura VAT RR zapłacona gotówką? Jak ująć taką fakturę w ewidencji księgowej?

Jeżeli zakupy produktów rolnych dokonywane są od rolników ryczałtowych, to podatnik nabywając te produkty, zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT RR i przekazania jej oryginału zbywcy. Zakupy produktów rolnych dokonywane u rolników mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych tylko na podstawie faktury VAT RR.

Faktura VAT RR umożliwia rolnikowi ryczałtowemu odzyskanie kwot VAT naliczonego, zapłaconego przy nabyciu towarów i usług dla potrzeb produkcji rolnej. U nabywcy produktów rolnych zryczałtowany zwrot podatku zwiększa kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


Halina Zabrocka, Gazeta Prawna 2015-08-10