Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

VAT: Pierwsze zasiedlenie budzi mniejsze wątpliwości

10 sierpnia 2015 r.

Ustawodawca nie ułatwia podatnikowi życia, uznając (w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), że pierwszym zasiedleniem jest oddanie budynku po jego wybudowaniu (czasami także po ulepszeniu) do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

Ukazało się właśnie pisemne uzasadnienie wyroku NSA z 14 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 382/14), w którym sąd odniósł się do budzącej wiele kontrowersji konstrukcji pierwszego zasiedlenia. Czy po tym orzeczeniu wszystko jest już jasne?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniona z podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części – z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ta dokonywana jest przed pierwszym zasiedleniem, w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed upływem 2 lat po pierwszym zasiedleniu. Dla ustalenia, czy sprzedaż danego budynku powinna zostać opodatkowana, kluczowe jest określenie, kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia.


Gazeta Prawna 2015-08-03