Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Beneficjent musi wydzielić konta księgowe dla ewidencjonowania dotacji

10 sierpnia 2015 r.

Oddzielny system księgowy lub wydzielony kod jest potrzebny dla wszystkich operacji związanych z realizacją otrzymanego dofinansowania. W zależności od rodzaju wydatków trzeba określić zakres syntetyki i analityki

Spółka akcyjna bierze udział w konkursie POWER.04.02.00-IZ.00-00-005/15 w ramach Działania 4.2 na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu IdA. Jakie obowiązki w zakresie rachunkowości będzie w związku z tym miała?

Zgodnie z art. 125 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 1303/2013 (poprzednio art. 60 rozporządzenia) w odniesieniu do zarządzania finansowego i kontroli programu operacyjnego instytucja zarządzająca:

a) kontroluje, czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały zapłacone oraz czy spełniają obowiązujące przepisy prawa, wymagania programu operacyjnego oraz warunki wsparcia operacji,

b) zapewnia, aby beneficjenci uczestniczący we wdrażaniu operacji, których koszty są zwracane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją,

c) wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka,

d) ustanawia procedury zapewniające przechowywanie zgodnie z wymogami art. 72 lit. g wszystkich dokumentów dotyczących wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.


Gabriela Borek, Gazeta Prawna 2015-08-03