Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Prawo budowlane: Istnieje ryzyko nowych obciążeń

10 sierpnia 2015 r.

Wprowadzona nowelizacją ustawy – Prawo budowlane zmiana definicji obiektu budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., może skutkować zwiększeniem wymiaru podatku m.in. w przypadku nieruchomości produkcyjnych lub przemysłowych, w których zlokalizowane są instalacje lub urządzenia. Dla wielu przedsiębiorców oznaczać to może zwiększoną niepewność i konieczność dogłębnej weryfikacji sposobu naliczania podatku od nieruchomości.

Zgodnie z nową definicją obiektu budowlanego jest nim budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Dotychczasowa definicja obejmowała budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekty małej architektury.

Nowelizacja zawęziła więc definicję obiektu budowlanego, wyłączając z jej zakresu urządzenia techniczne. Wynika to z faktu, że urządzenia techniczne nie podlegają reglamentacji prawa budowlanego i nie mogą być uznawane za części obiektu budowlanego. Zrezygnowano także z przesłanki tworzenia całości techniczno-użytkowej budowli wraz z instalacjami i urządzeniami. Dodatkowo wprowadzono natomiast przesłankę zapewnienia przez instalacje możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (a więc niezależnie od tego, czy tworzą całość techniczno-użytkową). Ponadto podatkiem od nieruchomości są objęte tylko obiekty, które zostały wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych.


Zuzanna Łaganowska, Gazeta Prawna 2015-08-03