Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przedsiębiorcy chcą kontroli tam, gdzie są księgi

3 sierpnia 2015 r.

To przedsiębiorca powinien decydować, gdzie udostępni dokumentację, a nie fiskus, gdzie się z nią zapozna – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Domaga się odpowiednich zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Dziś zgłoszonymi przez rząd i prezydenta projektami nowelizacji ordynacji podatkowej zajmie się senacka komisja budżetu i finansów publicznych. Celem prezydenckiego dokumentu jest m.in. dostosowanie do ordynacji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tymczasem Rada Podatkowa Lewiatana zwraca uwagę, że jedna z propozycji jest wewnętrznie sprzeczna i dodatkowo daje nowe uprawnienia kontrolującym.

Obecnie art. 80a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności przewiduje, że kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej. Po zmianach przepis będzie stanowił, iż organ może przeprowadzić kontrolę również w miejscu przechowywania dokumentacji – ale za zgodą lub na wniosek kontrolowanego. Jednocześnie jednak w przypadku, gdy dokumentacja prowadzona lub przechowywana jest poza siedzibą kontrolowanego, firma na żądanie urzędników będzie musiała zapewnić dostęp do niej w siedzibie albo – jeżeli udostępnienie w siedzibie mogłoby w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie działalności gospodarczej – w miejscu prowadzenia lub przechowywania dokumentów.

Eksperci Lewiatana zwracają uwagę, że ocena urzędników będzie więc decydująca. Jeśli uznają oni, że kontrola w siedzibie utrudniłaby biznes, mogą wyznaczyć inne miejsce, np. przechowywania ksiąg, choć jednocześnie przepis – najwyraźniej wewnętrznie sprzeczny – zakłada, że miałoby to być możliwe tylko na wniosek lub za zgodą przedsiębiorcy.

Rada Podatkowa postuluje więc, aby zarówno w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, jak i w ordynacji zasadą było przeprowadzanie czynności kontrolnych w miejscu przechowywania ksiąg podatkowych. – Tam, gdzie znajdują się dokumenty kontrolowanego, tam także najczęściej są osoby, które mają wiedzę dotyczącą zdarzeń nimi udokumentowanych – argumentuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. 


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-07-28