Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie każda dywidenda między podmiotami powiązanymi jest bez CIT

27 lipca 2015 r.

Wypłata z zysku jest zwolniona z podatku tylko, gdy spółka ją przekazująca ma bezpośredni udział w spółce zależnej – orzekł NSA. Sąd wyjaśnił, że zwolnienie nie ma więc zastosowania, jeżeli warunek ten spełnia zakład spółki, a nie ona sama.

 Dodał, że na przeszkodzie takiej wykładni nie stoi dyrektywa 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Chodziło o polską spółkę z o.o., której większościowym wspólnikiem jest spółka komandytowa. Ma ona dwóch wspólników. Jednym z nich – komandytariuszem – jest spółka z siedzibą w Niemczech, drugim – spółka z o.o. z siedzibą w Polsce (komplementariusz).


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-07-20