Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT: Droższa wypłata dywidendy

20 lipca 2015 r.

Od 2016 r. wypłata dywidendy może się okazać kosztowniejsza. Do tego czasu bowiem państwa unijne powinny wdrożyć dyrektywę 2015/121.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który zmierza m.in. do implementacji dyrektywy 2015/121, nowelizującej dyrektywę 2011/96/UE (dyrektywa parent-subsidiary). Aktualnie czeka on na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

Obecnie zwolnione z podatku (art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT) są przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacane przez spółkę kapitałową będącą rezydentem państwa unijnego lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na rzecz innej spółki będącej rezydentem podatkowym UE lub EOG.

Warunki dywidendowego zwolnienia są dwa:

¦ spółka kapitałowa uzyskująca dywidendę musi – nieprzerwanie przez dwa lata – posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki kapitałowej wypłacającej dywidendę,

¦ spółka kapitałowa uzyskująca dywidendę nie może korzystać ze zwolnienia z CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.


Teresa Nowicka, Gazeta Prawna 2015-07-13