Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Konwersja należności na udziały poprawi sytuację spółki

20 lipca 2015 r.

Zamiana pożyczki na kapitał udziałowy powoduje, że wygasa dług wierzyciela i staje się on wspólnikiem. Po stronie firmy zaś polepsza stan jej pasywów i strukturę finansowania.

Konwersja należności opiera się na gotówkowym lub bezgotówkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki kapitałowej (spółki z o.o., akcyjnej) i objęciu go przez wierzyciela w zamian za przysługującą mu względem spółki należność z tytułu np. udzielonej jej pożyczki. Taka zamiana może polegać na objęciu przez wierzyciela (wspólnika) udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej, w zamian za wkład:

- pieniężny (powstanie wtedy roszczenie spółki wobec wspólnika o wniesienie wkładu pieniężnego; na podstawie umowy możliwa staje się wzajemna kompensata istniejących wierzytelności pieniężnych),

- niepieniężny (wierzyciel wnosi wierzytelność tytułem aportu, dokonując jej cesji na rzecz spółki, co w konsekwencji prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania).


Marek Barowicz, Gazeta Prawna 2015-07-13