Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

ZUS nie może obniżyć emerytury po rencie

13 lipca 2015 r.

Urodziłem się w 1948 roku. Po rozpoczęciu pracy często chorowałem. Dopiero w połowie lat 90. specjalista przygotował dokumenty potwierdzające stan mojego zdrowia – pisze pan Józef. – Lekarz orzecznik ZUS także nie miał wątpliwości, że nie mogę pracować zawodowo. W efekcie tego dostałem rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Problem jednak się pojawił, kiedy ZUS z urzędu sam przeliczył mi rentę na emeryturę liczoną według starych zasad. Wysokość świadczenia co prawda nie uległa zmianie, ale moja nowa wypłata nie została podwyższona do najniższej gwarantowanej kwoty emerytury. Czy faktycznie muszę być karany za to, że chorowałem – pyta czytelnik.

Przepisy ubezpieczeniowe nie są korzystne dla osób, które przez wiele lat chorowały. Ta grupa osób korzysta tylko z jednego udogodnienia, mogą otrzymać bowiem emeryturę, nie składając wniosku o to świadczenie. Dzieje się tak, ponieważ taka wypłata może być przyznana zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby jednak otrzymać emeryturę z urzędu, nie wystarczy wyłącznie osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego określonego dla konkretnego rocznika. Rencista, aby otrzymać z urzędu emeryturę powszechną, musi legitymować się okresem ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Wypłata jest przyznawana od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury. Jednocześnie ustawodawca wskazał, iż w przypadku, gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana, emeryturę przyznaje się od dnia, od którego podjęto wypłatę renty.

Osoby przechodzące z renty na emeryturę zyskują, bo jeśli ich stan zdrowia im na to pozwala i dodatkowo pracują, to mogą one pobierać emeryturę bez względu na wysokość osiąganego przychodu z tytułu zatrudnienia lub działalności, co do zasady podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Co więcej, osoba taka nie ma obowiązku rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonuje zatrudnienie bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Ale zamiana ma też swoje minusy. Rencista uzyskujący emeryturę z urzędu traci prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby do tego nie doszło, należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury powszechnej. Złożenie takiego dokumentu musi jednak nastąpić najpóźniej w miesiącu ukończenia indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego przez rencistę. Tak postępując, rencista gwarantuje sobie zachowanie prawa do renty.


Bożena Wiktorowska, Gazeta Prawna 2015-07-09