Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Pusta faktura? Dowiedz się, jak wygląda odpowiedzialność wystawcy

13 lipca 2015 r.

Dzień zapłaty podatku od towarów i usług ściśle wiąże się z dniem powstania obowiązku podatkowego. A tego, niestety, nie można w każdym przypadku precyzyjnie ustalić.

Według niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 40/13) wystawca pustej faktury może ponieść zarówno odpowiedzialność podatkową (z art. 108 ustawy o VAT), jak i karną skarbową (z art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego).

Trybunał, powołując się na wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, uznał, że jeżeli wystawca pustej faktury godzi w obowiązek podatkowy, to karnie odpowiada na podstawie art. 62 par. 2 k.k.s. Przepis ten penalizuje wystawianie nierzetelnych faktur, a także posługiwanie się nimi. Natomiast gdy wystawca pustej faktury nie godzi w obowiązek podatkowy, zastosowanie znajduje inna regulacja – art. 271 par. 1 kodeksu karnego penalizujący fałszerstwo dokumentów.

Trybunał uznał, że w sprawie, której dotyczyło pytanie prawne skierowane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, wystawca pustej faktury godził w obowiązek podatkowy. Gdyby było inaczej, TK musiałby umorzyć postępowanie. Niemniej jednak na czym konkretnie owo godzenie w obowiązek podatkowy miałoby polegać, trybunał nie doprecyzował. Trochę światła rzuca stanowisko zawarte w akcie oskarżenia wniesionym do sądu we Wrocławiu, które w swoim wyroku zreferował trybunał.


Marek Bytof, Gazeta Prawna 2015-07-06