Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Komandytariusz też odpowie za długi firmy

13 lipca 2015 r.

Zmiana charakteru udziału wspólnika w spółce komandytowej jest skuteczna dopiero od zarejestrowania jej przez sąd – wynika z wyroku NSA.

Orzeczenie to ma znaczenie ze względu na odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki. W interesie komandytariusza jest więc, aby zmiana charakteru jego udziału była zgłaszana do KRS bez zbędnej zwłoki.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki (art. 115 par. 1). Ponadto również były wspólnik odpowiada za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem. Istotne jest zatem określenie momentu, w którym ustaje byt danej osoby jako wspólnika.

Wątpliwości na tym tle mogą powstać w spółce komandytowej, w której zmienia się charakter udziału wspólnika – z komplementariusza (a zatem wspólnika odpowiadającego bez ograniczenia za zobowiązania spółki) na komandytariusza (który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób ograniczony i nie ponosi odpowiedzialności za zaległości podatkowe). Powstaje pytanie, czy zmiana ta następuje już w momencie zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami o przystąpieniu komplementariusza jako komandytariusza, czy dopiero po zarejestrowaniu jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Michał Sokołowski, Gazeta Prawna 2015-07-09