Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czas na bilans skonsolidowany JST

29 czerwca 2015 r.

Do 30 czerwca 2015 r. skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r. zarząd JST ma przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

Opinia eksperta

Sporządza się go zgodnie z par. 21 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. Stosuje się także odpowiednio rozdział 6 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) przy założeniu, że jednostką dominującą jest JST. Wzór skonsolidowanego bilansu został określony w załączniku nr 10 do ww. rozporządzenia. Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach, a podpisują go zarząd JST i skarbnik. Należy zwrócić uwagę, że par. 26 ust. 6 rozporządzenia pozwala zarządom JST przekazać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, ale tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Katarzyna Gąsiorek, Gazeta Prawna 2015-06-22