Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak ująć rozliczenia z patnerami w projekcie regionalnego programu operacyjnego

15 czerwca 2015 r.

Partnerów na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu musi wiązać umowa określająca reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza jednoznacznie wskazująca partnera wiodącego projektu.

W związku z realizacją dofinansowania w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007–2013 nasza spółka jest liderem w projekcie. Realizujemy go z trzema partnerami. W jaki sposób powinny być zaewidencjonowane rozliczenia pomiędzy liderem a partnerem w projekcie?

Jak wskazuje „Przewodnik beneficjenta RPO WP 2007–2013 dla Działań 1.1, 1.2”, wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu wspólnie z partnerami. Tworzenie partnerstwa może być istotne w przypadku braku możliwości zapewnienia potrzebnego współfinansowania przez jednego beneficjenta lub w celu zwiększenia zakresu oddziaływania realizowanych przez partnerów przedsięwzięć i zapewnienia kompleksowego rozwiązywania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych na obszarze województwa.


Gabriela Borek, Gazeta Prawna 2015-06-08