Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak wykazać ujemną wartość firmy w ewidencji i bilansie

15 czerwca 2015 r.

Ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów.

Wartość firmy jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych kategorii prawa bilansowego i podatkowego. Znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie o rachunkowości. Uregulowania te określają sposób wyceny i rozliczania oraz wykazywania wartości firmy. Jej istnienie ma również znaczenie dla ustalania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw. Przepisy prawa bilansowego oraz podatkowego odnoszące się do wartości firmy nie są spójne, co wywołuje określone konsekwencje.

W zależności od tego, czy cena, za którą nabywane jest przedsiębiorstwo, jest mniejsza lub większa od wartości godziwej nabytych aktywów netto, powstaje ujemna lub dodatnia wartość firmy. Zazwyczaj cena nabycia jest większa od wartości aktywów i w wyniku takiego nabycia powstaje dodatnia wartość firmy. Jednak jeżeli cena nabycia przedsiębiorstwa jest mniejsza od wartości godziwej nabytych aktywów netto, to powstaje ujemna wartość firmy.


Halina Zabrocka, Gazeta Prawna 2015-06-08