Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozliczyć nakłady na przebudowę kanału melioracyjnego

1 czerwca 2015 r.

Spółka ponosi nakłady na remonty, ale także przebudowy i modernizacje urządzeń melioracyjnych – rowów i kanałów melioracyjnych przechodzących przez działki, które dzierżawi na potrzeby naszej działalności. Czy i w jakich okolicznościach powinna te nakłady zaliczać do kosztów? Czy może powinna rozliczać je jako ulepszenia w obcych środkach trwałych?

Ulepszenie w obcym środku trwałym to – jak wskazuje nazwa – nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy, np. najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze. Nakłady te ponoszone są w celu przystosowania obcego środka trwałego do potrzeb prowadzonej działalności. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości takie nakłady zaliczane są do rzeczowych aktywów trwałych. Podobnie wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 16a ust. 2. Zgodnie z nim inwestycje w obcym środku trwałym podlegają amortyzacji tak jak środki trwałe będące własnością podatnika. Podkreślić należy, że zarówno z punktu widzenia prawa podatkowego, jak i bilansowego, powyższe nakłady nie stanowią nowego środka trwałego, a jedynie odzwierciedlają wartość kosztów związanych z przystosowaniem cudzego środka trwałego do potrzeb spółki.


Karolina Pawlak, Gazeta Prawna 2015-05-25