Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ujmuje się na koncie 404

1 czerwca 2015 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to świadczenie wynikające ze stosunku pracy, przysługujące pracownikowi na podstawie art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W jednostce budżetowej rozwiązano umowę z pracownikiem w trybie porozumienia stron. Umowa uległa rozwiązaniu 3o kwietnia. Pracownik nie wykorzystał w całości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Pracodawca w związku z tym wypłacił mu ekwiwalent za urlop. Jak wypłata tego ekwiwalentu powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych jednostki?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to świadczenie wynikające ze stosunku pracy, przysługujące pracownikowi na podstawie art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Podlega on, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – ewidencji na koncie 404 Wynagrodzenia, z uszczegółowieniem w analityce tytułu wypłaty. Przypis należnego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ewidencjonuje się po stronie Wn tego konta.


Elżbieta Gaździk, Gazeta Prawna 2015-05-25