Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Badania lekarskie należy klasyfikować do paragrafu 428

1 czerwca 2015 r.

Samorządowa jednostka budżetowa kieruje swoich pracowników na badania okresowe i kontrolne oraz na szkolenia uzupełniające bieżącą wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Na jakim koncie należy ująć te koszty oraz do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki z tych tytułów?

Z rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. wynika, że koszty badań kontrolnych, okresowych czy szkoleń należy ewidencjonować na kontach kosztów zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Właściwym kontem do ewidencji kosztów opisanych w pytaniu będzie konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Służy ono do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Ewidencję na tym koncie należy prowadzić według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę. Poniesione koszty ujmuje się w księgach w momencie ich powstania, niezależnie od terminu zapłaty.


Marlena Bojarska, Gazeta Prawna 2015-05-25