Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

SKA wystąpią o zwrot PCC nawet po przedawnieniu

25 majaa 2015 r.

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka kapitałowa, a nie osobowa. Tak jednoznacznie rozstrzygnął trybunał w Luksemburgu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierano więc bezpodstawnie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 kwietnia wydał wyrok w sprawie spółki Drukarnia Multipress Sp. z o.o. (sygn. akt C 357/13). Wynika z niego, że polska spółka komandytowo-akcyjna (dalej: SKA) powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, a co za tym idzie, nie powinna płacić podatku od czynności cywilnoprawnych przy restrukturyzacji. Wyrok ten daje podmiotom prawo do wystąpienia o zwrot nienależnie pobranego PCC wraz z odsetkami. Co ważne, w przypadku zastosowania trybu zwrotu określonego w art. 74 ordynacji podatkowej istnieją przesłanki do odzyskania podatku również wtedy, gdy rozliczenia podatkowe będące podstawą żądania zwrotu w świetle zasad ogólnych określonych w ordynacji podatkowej uległy już przedawnieniu. Analiza przepisów ordynacji podatkowej w tym zakresie prowadzi bowiem do wniosku, że pięcioletni termin przedawnienia nie dotyczy zwrotu nadpłaty powstałej wskutek orzeczenia TSUE, gdyż nadpłata w tym przypadku powstaje dopiero w momencie publikacji orzeczenia.

W czym rzecz

Sprawa dotyczyła spółki, która złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o PCC w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w SKA. We wniosku wskazano, że polska ustawa o PCC uznaje SKA za spółkę osobową, podczas gdy w świetle postanowień wspomnianej dyrektywy powinna być ona uznana za spółkę kapitałową. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy wniesienie przedmiotowego aportu powinno więc korzystać ze zwolnienia z PCC, przewidzianego w dyrektywie dla spółek kapitałowych. Organy podatkowe nie uwzględniły tej argumentacji i nakazały SKA opodatkowanie podwyższenia kapitału PCC. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie statusu polskiej SKA.

Uzasadnienie trybunału

W wydanym orzeczeniu TSUE uznał SKA za spółkę kapitałową, z uwagi na spełnienie przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 lit. b i c dyrektywy. Zgodnie ze wskazanymi przepisami za spółkę kapitałową należy uznać każdą spółkę, której udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie, jak również każdą spółkę prowadzącą działalność skierowaną na zysk, której członkowie mają prawo zbycia swoich udziałów oraz odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swoich udziałów. W opinii trybunału dyrektywa nie zawiera żadnej wskazówki pozwalającej przyjąć, że prawodawca unijny zamierzał wyłączyć z pojęcia „spółki kapitałowej” podmioty prawne o charakterze mieszanym, takie jak SKA, w których jedynie część udziałów w kapitale lub majątku spełnia (lub może spełniać) wskazane przesłanki.


Andrzej Dębiec, Sławomir Mikołajuk, Gazeta Prawna 2015-05-18