Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

25 majaa 2015 r.

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie imprez okolicznościowych. Na początku maja 2015 r. otrzymała zlecenie od jednej z firm na organizację Dnia Dziecka w sobotę 30 maja 2015 r. Zgodnie z umową zobowiązała się zapewnić animatorów zabaw (m.in. pokaz baniek mydlanych, zabawy ruchowe i taneczne, malowanie twarzy kredkami), catering (grill, słodycze i napoje). Obchody Dnia Dziecka odbyły się w siedzibie zleceniodawcy (na placu przez budynkiem biura i w wynajętym przez zleceniodawcę namiocie). Zgodnie z umową podatniczka ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości 7000 zł netto na podstawie wystawionej przez nią faktury.

Fakturę potwierdzającą wykonanie tej usługi wystawiła 1 czerwca 2015 r., a należność ma otrzymać do 30 czerwca 2015 r. Na potrzeby wykonania tej usługi nabyła w markecie produkty na grilla (kiełbasa, mięso, pieczywo, musztarda, ketczup, węgiel drzewny), słodycze, napoje, jednorazowe talerze, kubki i sztućce, akcesoria dla animatorów zabaw (kredki do malowania twarzy, baloniki, bańki mydlane) na łączną kwotę 2260 zł, w tym VAT – 260 zł. Zakup tych produktów został udokumentowany fakturą wystawioną i otrzymaną przez podatniczkę 29 kwietnia 2015 r. (zapłaty za fakturę dokonała w dniu zakupu). Poza tym wypożyczyła sprzęt do zabaw (zjeżdżalnie i trampoliny), na który faktura została wystawiona i doręczona 30 maja 2015 r. na kwotę 861 zł, w tym VAT 161 zł (opłacona przelewem 2 czerwca 2015 r.). W związku z wykonaniem umowy poniosła również inne koszty, których nie jest w stanie wyodrębnić, np. rozmów telefonicznych czy przejazdów samochodem.

Podatniczka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, toteż organizację zabaw i grilla wykonywała samodzielnie oraz przy pomocy kilku osób (obywateli polskich zamieszkałych w Polsce) zatrudnionych na podstawie umów-zleceń (bez składek płaconych do ZUS). Łączny koszt tych wynagrodzeń to 1500 zł (wynagrodzenie każdej z 6 zatrudnionych osób wyniosło 250 zł brutto). Należy dodać, że osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej, są natomiast zatrudnione w innych podmiotach na podstawie umów o pracę. Wynagrodzenie (pomniejszone o pobrany PIT) podatniczka wypłaciła tym osobom przelewami bankowymi wieczorem 30 maja 2015 r.

Jak należy rozliczyć tę imprezę na gruncie podatku dochodowego (podatek liniowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów metodą kasową) oraz podatku od towarów i usług? VAT i zaliczki na PIT podatniczka rozlicza za okresy miesięczne.

ODPOWIEDŹ

Odrębnym źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (zob. art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Przychody...

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o VAT należny.

W przypadku podatniczki przychodem będzie kwota netto wynikająca z zawartej umowy na organizację Dnia Dziecka, tj. kwota 7000 zł. Nie ma znaczenia, czy i kiedy czytelniczka ją otrzyma.

Za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w myśl art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, uważa się (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e i 1h–1j ustawy o PIT, ale przypadki te nie znajdą zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

W rozpatrywanym przypadku datą powstania przychodu będzie dzień wykonania usługi, tj. 30 maja 2015 r., gdyż jest ona wcześniejsza niż data wystawienia faktury (1 czerwca 2015 r.) i jej uregulowania (do którego jeszcze nie doszło).

Podsumowując – podatniczka powinna z tytułu organizacji tej imprezy rozpoznać przychód 30 maja 2015 r. w wysokości 7000 zł.


Marcin Szymankiewicz, Gazeta Prawna 2015-05-18