Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Usługi medyczne tanie, bo bez VAT - ale nie zawsze

25 majaa 2015 r.

Świadczenia o zbliżonej naturze powinny być traktowane analogicznie. Dziwić zatem może, że badania lekarskie w ramach medycyny pracy nie zawsze korzystają ze zwolnienia jak zwykłe badania kontrolne

Przesłanki, jakie muszą zostać spełnione przez usługi medyczne, aby zastosować wobec nich zwolnienie z VAT, określa art. 43 ust. 1 pkt 18–19 ustawy o VAT. W szczególności, by usługę taką uznać za podlegającą zwolnieniu z VAT, musi ona spełniać przynajmniej jedną z poniższych przesłanek, tj. służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu lub poprawie zdrowia. Mimo tej regulacji istnieją rozbieżności interpretacyjne w stosunku do pewnych kategorii tych usług.

Bez obciążeń

Celem wprowadzenia zwolnienia z VAT dla usług medycznych było nieobciążanie podatkiem od towarów i usług (który ma charakter cenotwórczy) świadczeń zdrowotnych. W efekcie nastąpiło obniżenie kosztów opieki medycznej, co podkreśla w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE), np. w wyroku w sprawie C-106/05 L.u.P. GmbH.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który musi być brany pod uwagę przy korzystaniu z przepisów dotyczących omawianego zwolnienia, jest sposób ich interpretowania. Powinien on być zgodny z celami wprowadzenia zwolnienia z VAT, a więc taki, który nie będzie prowadzić do zawężenia jego zakresu, tj. uniemożliwi osiągnięcie zakładanych przez prawodawcę skutków (wyrok TSUE w sprawie C-86/09 Future Health Technologies Ltd.).

Zgodnie ze stanowiskiem TSUE (zob. powyższy wyrok C-86/09) opiece medycznej podlegającej zwolnieniu z VAT powinien przyświecać cel terapeutyczny, powinien przyświecać bezpośredni i rzeczywisty cel polegający na diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Powinna ona także mieć na celu przeszkodzenie, uniknięcie lub zapobieżenie chorobie, obrażeniom lub zakłóceniom zdrowia lub też wykrycie ukrytych chorób lub chorób w stadium początkowym.

Niemniej to, że „»świadczeniom« opieki medycznej powinien przyświecać cel terapeutyczny, niekoniecznie dowodzi tego, że należy nadać terapeutycznemu celowi świadczenia szczególnie wąskie znaczenie” (z wyroku TSUE w sprawie C-106/05 L.u.P. GmbH).


Tomasz Dereszowski, Gazeta Prawna 2015-05-18