Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak zaewidencjonować transakcje na pochodnych instrumentach finansowych

25 majaa 2015 r.

Spółka zawarła z bankiem kontrakt forward na zakup waluty w wysokości 50 tys. euro. Dodatkowo planuje zakup opcji kupna (call) obligacji. Jakie zapisy w księgach rachunkowych wiążą się z takimi operacjami?

Instrumenty pochodne zaliczane są do instrumentów finansowych, a te należą do grupy aktywów finansowych. Sposób prezentacji w księgach rachunkowych transakcji na pochodnych instrumentach finansowych opiera się na ustawie o rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) oraz rozporządzeniu ministra finansów.


Joanna Szpakowska, Gazeta Prawna 2015-05-18