Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wyroby gotowe powinny być ujęte według rzeczywistego kosztu wytworzenia

25 majaa 2015 r.

Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarza jeden rodzaj wyrobu gotowego. Ewidencję wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej prowadzi według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Stan produkcji niezakończonej na początek okresu nie wystąpił. Poziom produkcji odpowiada normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych jednostki. W procesie produkcyjnym materiały zużywane są sukcesywnie. Jak należy prawidłowo ewidencjonować wyroby gotowe według rzeczywistego kosztu wytworzenia?

Wycena w rzeczywistym koszcie wytworzenia oznacza, że wyroby gotowe są przyjmowane do magazynu w wysokości kosztu faktycznie poniesionego na ich wytworzenie. W zakres kosztu wytworzenia produktu wchodzą koszty bezpośrednie, a więc dające się przypisać nie tylko do danego produktu (np. materiały i płace bezpośrednie), ale również pozostające w bezpośrednim związku z wielkością produkcji. W myśl ustawy o rachunkowości koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją oraz inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje ów produkt w dniu wyceny.


Anna Michalak, Gazeta Prawna 2015-05-18