Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przywrócenie do pracy niecelowe, gdy nie ma już stanowiska

18 majaa 2015 r.

TEZA: W świetle art. 45 par. 1 k.p., w sytuacji gdy powodem uwzględnienia odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę lub jej warunków jest naruszenie przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu lub przekształcaniu stosunków pracy w tym trybie, nie jest konieczne szczegółowe analizowanie przez sąd pracy zasadności wypowiedzenia. Ustalenie przyczyn wypowiedzenia definitywnego lub zmieniającego może jednak okazać się niezbędne, gdy jednocześnie stanowią one okoliczność rzutującą na ocenę możliwości i celowości przywrócenia pracownika do pracy. W sprawach toczących się z odwołań pracowników od wypowiedzenia rozwiązującego lub zmieniającego nie leży w gestii sądów pracy analizowanie przyczyn, które skłoniły pracodawcę do podjęcia działań restrukturyzacyjnych, ani dokonywanie oceny, czy wdrożona reorganizacja zapewni lepsze niż dotychczas funkcjonowanie całego zakładu lub jego poszczególnych części. To pracodawca decyduje o tym, w jakiej strukturze organizacyjnej chce dalej prowadzić swoją działalność i realizować cele tej działalności, i to on ponosi ryzyko wadliwych decyzji w tym zakresie. Reorganizacja zakładu może polegać na całkowitej likwidacji konkretnych stanowisk pracy i tworzeniu w to miejsce nowych. Może ona też przybrać postać merytorycznych przekształceń istniejących już stanowisk pracy w drodze częściowego rozdziału i łączenia w odmienny niż dotychczas sposób zadań przypisanych do poszczególnych stanowisk. Proces ten z reguły wymusza na pracodawcy analizę, którzy z zatrudnionych w zakładzie lub jego reorganizowanej komórce pracownicy najlepiej sprostają obowiązkom na tak przekształconych stanowiskach. Konsekwencją tej oceny bywa konieczność dokonania stosownych przesunięć kadrowych.

Sygn. akt I PK 65/14, WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO z 29 października 2014 r.

STAN FAKTYCZNY

Referent zatrudniony w urzędzie miasta po roku pracy awansował na stanowisko specjalisty, zajmując się m.in. obsługą kasową i podatkiem VAT, przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz kontrolą pobierania opłat miejscowych i targowych. Po kilku latach określono mu nowy zakres czynności, a że pracodawca zmierzał do reorganizacji zadań urzędu, w kolejnych latach następowały dalsze zmiany zakresu obowiązków. Ostatecznie z zadań pierwotnie realizowanych przez pracownika pozostała profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a w pozostałym zakresie jego obowiązki powierzono innym osobom. W to miejsce pracownik miał się zajmować obsługą interesantów oraz napływającej i wychodzącej z urzędu korespondencji. Ostatnia zmiana zakresu obowiązków pociągnęła za sobą wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę w zakresie wysokości wynagrodzenia, które spadło w części zasadniczej z 3140 zł do 1900 zł. Zostało to uzasadnione chęcią uporządkowania obowiązków pracowników oraz zastrzeżeniami do sposobu prowadzenia egzekucji należności podatkowych. W tym stanie sprawy pracownik wystąpił z pozwem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.


Gazeta Prawna 2015-05-14